Tel No. (021) 33287314

صنایع بهشهر

فولاد خوزستان

شرکت گاز بید بلند

پتروشیمی بندر امام

پتروشیمی کرمانشاه

ذوب آهن اصفهان

شرکت قطران اصفهان

کشت و صنعت شمال

ترانسفورماتور زنجان

نیروگاه مدحج (زرگان اهواز)

شرکت پخش فراورده های نفتی آبادان

شرکت پخش فراورده های نفتی تهران